13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

کمبود بلیت قطار


معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: شبکه ریلی برای رسیدن به وضع مطلوب در ۳ سال آینده به ۹۰۰ لکوموتیو نیاز دارد که تولیدات داخل پاسخگوی آن نیست.