14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

لزوم افزایش قدرت اتحادیه های کشاورزی در راستای تقویت بازارهای هدف


وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دنبال تقویت و افزایش قدرت اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی هستیم و معتقدیم سیاست گذاری های بخش کشاورزی بدون مشارکت اتحادیه ها محقق نخواهد شد.