15 / بهمن / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ضرر و زیان کسبه از اغتشاشات


اغتشاشگران در برخی مناطق منجر به آشوب و اغتشاش و در نهایت موجب خسارت به بخش‌هایی از اموال عمومی و خسارت‌های مالی به کسبه شدند.